ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกราต์ 61

10 เม.ย. 61 คณะครูสามัญฯร่วมพิธีเปิดงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกราต์ 2561 [อ่าน : 67 ครั้ง]

สืบสานวัฒนธรรมผู้ไท 61

10 เม.ย. 61 คณะครูสามัญฯร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมผู้ไท 61 ณ ตำบลห้องแซง [อ่าน : 92 ครั้ง]

รดน้ำดำหัว สงกรานต์ 61

9 เม.ย. 61 คณะครูสามัญฯร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561 [อ่าน : 76 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ สงกรา...

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ สงกรานต์ [อ่าน : 70 ครั้ง]

การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม...

8 มี.ค 61 คณะครูแผนกสามัญฯ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ โครงการการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลู... [อ่าน : 82 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
ผู้กำกับ การชุมนุมลูกเสือเนตรน...

1 มี.ค. 60 น.ส. ณัฐิกา สาลี นำลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะ... [อ่าน : 88 ครั้ง]

คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การชุมน...

1 มี.ค. 61 น.ส. วัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ในการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีว... [อ่าน : 70 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประ... การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[อ่าน : 75 ครั้ง]
  • ศึกษาพฤติกรรมการแอบเล่นเกมส์ขณะเรียน วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 72 ครั้ง]
  • ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์[อ่าน : 69 ครั้ง]
  • เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเ... บทคัดย่อ           การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน                เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน  เจตคติที่มีต...[อ่าน : 77 ครั้ง]
  • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่องวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ โดยใช้สื่อการสอนชุดทดลอง... แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา[อ่าน : 101 ครั้ง]
  • พื้นฐานระบบไฮดรอลิกส์ โดยการใช้สื่อการสอนชุดสาธิตแขนหุ่นยนต์ใพลังงานไฮดรอลิกส์ประดิษฐ์จากสลิ้งเข็มฉี... ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรมเพราะฉนั้นระบบไฮดรอลิกส์จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง ที่จะนำไปใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่า จะเป็นกระบวนการผลิตชิ้นส่ว...[อ่าน : 56 ครั้ง]
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ...

28 ก.พ. 61 นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมดำเนินการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่... [อ่าน : 77 ครั้ง]

ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคภ...

(25 ธ.ค. 60) ครูนภาพร สารทอง นำนักเรียนร่วมการประกวดองค์ความรู้ (ระดับภาค) การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกร... [อ่าน : 164 ครั้ง]

เครื่องกัดป้าย Mini CNC

การนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกัดป้าย Mini CNC โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน [อ่าน : 105 ครั้ง]

โครงการนักเรียน ปวช.3

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 76 ครั้ง]