ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เปิดรับสม...

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 38 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
อบรมและสอบมาตรฐานวิชาชีพช่างกล...

๑. เพื่อให้การเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช. 3) มีมาตรฐานวิชาชีพช่างกลโรงงาน ๒. เพื่อเ... [อ่าน : 47 ครั้ง]

โครงการอบรมความรู้การใช้เครื่อ...

เพื่อให้การเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติงานเครื่องจักรกล CNC มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [อ่าน : 118 ครั้ง]

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 259 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การแก้ปัญหาเรื่อง “การขาดทักษะการอ่านแบบเครื่องกล โดยการจัดการสอนซ่อมเสริม” การแก้ปัญหาเรื่อง “การขาดทักษะการอ่านแบบเครื่องกล โดยการจัดการสอนซ่อมเสริม” ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกวิชาเทคนิคการผลิต กลุ่ม 2 วิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 3102-2002[อ่าน : 41 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาเรื่อง “การขาดทักษะการบวกเวกเตอร์และการลบเวกเตอร์ โดยการจัดการสอนซ่อมเสริม” การแก้ปัญหานักศึกษาเรื่อง “การขาดทักษะการบวกเวกเตอร์และการลบเวกเตอร์ โดยการจัดการสอนซ่อมเสริม”เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนการสอน ในรายวิชากลศาสตร์วิศวกรรม [อ่าน : 54 ครั้ง]
  • วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การแก้ปัญหาเด็กกลึงเรียวไม่ได้ตามแบบ รอข้อมูล[อ่าน : 39 ครั้ง]
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
เครื่องกัดป้าย Mini CNC

การนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกัดป้าย Mini CNC โดยนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน [อ่าน : 63 ครั้ง]