ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
งานแนะแนว

โรงเรียนเลิงนกทา [อ่าน : 48 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
หลักสูตรการสอนระยะสั้น

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร [อ่าน : 48 ครั้ง]

หลักสูตรการสอนระยะสั้น

โรงเรียนหนองนาคำ [อ่าน : 47 ครั้ง]

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 259 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
โครงการอำเภอยิ้ม

บ้านโคกสำราญ [อ่าน : 43 ครั้ง]

fix it center

บ้านแย [อ่าน : 41 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เรื่องวงจรอะสเตเบิลมัลติไวเบรเตอร์ โดยใช้สื่อการสอนชุดทดลอง... แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา[อ่าน : 48 ครั้ง]
  • การพัฒนาการเรียนการสอนโดยในวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง[อ่าน : 50 ครั้ง]
นวัตกรรมและประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและประดิษฐ์ทั้งหมด
โครงการนักเรียน ปวช.3

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง [อ่าน : 49 ครั้ง]

ประกวดสิ่งดิษฐ์คนรุ่นใหม่

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา [อ่าน : 50 ครั้ง]