นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
  • การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน การประเมินนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน[อ่าน : 36 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์...

กิจกรรมทำบุญตักบาตรทุกวันศุกร์แรกของเดือน วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 44 ครั้ง]

โครงการ อบรมเสริมศักยภาพการเป...

อบรมเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศึกษา [อ่าน : 55 ครั้ง]

โครงการประชุมผู้ปกครอง

๔. หลักการและเหตุผล [อ่าน : 40 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การพัฒนาการอ่านศัพท์หลักการจัดการด้วยวิธีสอนเสริม วิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ การพัฒนาการอ่านศัพท์หลักการจัดการด้วยวิธีสอนเสริม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี[อ่าน : 44 ครั้ง]
  • ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการสอนของครูผู้สอน รายวิชาการวิเคราะห์รายงานทางการเงิน รหัสวิชา... punyanee[อ่าน : 43 ครั้ง]
  • การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี และบันทึกบัญชีเป็นภาษาอังกฤษ โด... งานวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 176 ครั้ง]
  • ทัศนคติที่มีต่อวิชาการบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ห้อง 1 แผนกวิชาการบัญชี... punyanee[อ่าน : 46 ครั้ง]
  • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นเรื่อง การพิมพ์สัมผัสอักษรแป้นเหย้าภาษาอังกฤษ[อ่าน : 43 ครั้ง]
  • งานวิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์รายการปรับปรุงบัญชี โดยวิธีสอนซ่อมเสริมเพิ่มใบความรู้ วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า รหัสวิชา 2201- 2001 สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 กลุ่ม 1...[อ่าน : 70 ครั้ง]
บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งย...

ศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่) [อ่าน : 39 ครั้ง]

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 259 ครั้ง]

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศร...

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [อ่าน : 186 ครั้ง]