ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ สงกรา...

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุฯ สงกรานต์ [อ่าน : 49 ครั้ง]

โครงการการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์...

อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น [อ่าน : 48 ครั้ง]

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC ออ...

เทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC [อ่าน : 259 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประ... การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[อ่าน : 53 ครั้ง]
  • ศึกษาพฤติกรรมการแอบเล่นเกมส์ขณะเรียน วิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 54 ครั้ง]
  • ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานรายวิชาองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์[อ่าน : 42 ครั้ง]
  • การใช้โมดูลช่วยสอนในรายวิชาธรรมาภิบาลเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร งานวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 43 ครั้ง]
  • การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดยโสธร [อ่าน : 43 ครั้ง]
บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด