ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
อาชีวะอาสา เทศกาลสงกราต์ 61

10 เม.ย. 61 คณะครูสามัญฯร่วมพิธีเปิดงานโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลสงกราต์ 2561 [อ่าน : 47 ครั้ง]

สืบสานวัฒนธรรมผู้ไท 61

10 เม.ย. 61 คณะครูสามัญฯร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมผู้ไท 61 ณ ตำบลห้องแซง [อ่าน : 72 ครั้ง]

รดน้ำดำหัว สงกรานต์ 61

9 เม.ย. 61 คณะครูสามัญฯร่วมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2561 [อ่าน : 53 ครั้ง]

กิจกรรมการเรียนรู้ ดู กิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมด
การเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม...

8 มี.ค 61 คณะครูแผนกสามัญฯ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินการ โครงการการเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลู... [อ่าน : 57 ครั้ง]

โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และ...

โครงการรำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทย [อ่าน : 39 ครั้ง]

English Word of the Day ประจำป...

ส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพมาตรฐาน [อ่าน : 43 ครั้ง]

บริการวิชาการ วิชาชีพ ดู บริการวิชาการ วิชาชีพทั้งหมด
ผู้กำกับ การชุมนุมลูกเสือเนตรน...

1 มี.ค. 60 น.ส. ณัฐิกา สาลี นำลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษาช่อสะ... [อ่าน : 68 ครั้ง]

คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล การชุมน...

1 มี.ค. 61 น.ส. วัชรีภรณ์ ธรรมวิฐาน ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ในการชุมนุมลูกเสือเนตรนารีว... [อ่าน : 48 ครั้ง]

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์คุมสอบปลา...

19 ก.พ. 61 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์คุมสอบปลายภาค 2/60 [อ่าน : 49 ครั้ง]

บริการชุมชน ดู บริการชุมชนทั้งหมด
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

21 มี.ค. 61 ครูณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง พร้อมด้วยช่างยนต์ ช่างไฟฯ และช่างอิเล็กฯ ร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่... [อ่าน : 48 ครั้ง]

หลักสูตรระยะสั้น บ้านแย 61

20 กพ. 61 คณะครูแผนกสามัญสัมพันธ์ สอนหลักสูตรระยะสั้น การทำขนมดอกจอกและขนมโดนัทมินิ ณ ศาลาประชาคมบ้า... [อ่าน : 42 ครั้ง]

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ทำโรงทาน...

(18 ก.พ. 61) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมทำโรงทาน ถวายมุทิตาสักการะครบรอบ ๙๓ ปี หลวงปู่สิงห์ทองฯ ณ วัด... [อ่าน : 67 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ...

28 ก.พ. 61 นายณัฐวุฒิ มาตย์เหลือง ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมดำเนินการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่... [อ่าน : 50 ครั้ง]

ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ภาคภ...

(25 ธ.ค. 60) ครูนภาพร สารทอง นำนักเรียนร่วมการประกวดองค์ความรู้ (ระดับภาค) การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกร... [อ่าน : 92 ครั้ง]

โครงงานวิทยาศาสตร์ ดู โครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งหมด
งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ป...

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ไทย ประจำป... [อ่าน : 58 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ดู การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐานทั้งหมด
การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การประก...

วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา เป็นตัวแทน อศจ.ยโสธร ในการการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประเภทการประกวดร้องเพลงไทย... [อ่าน : 34 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ดู การแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ทั้งหมด
กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ พ.ศ....

ขอแสดงความยินดี! น.ส. จิตนภา อุปชัย แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เหรียญเงินกรีฑา ประเภทเดิน 3,000 เมตร... [อ่าน : 41 ครั้ง]

การวิจัยในชั้นเรียน ดู การวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน ความขยันอดทนทางการเรียนและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเ... บทคัดย่อ           การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านวินัยในห้องเรียน                เจตคติที่มีต่อวินัยในตนเองด้านความขยันอดทนทางการเรียน  เจตคติที่มีต...[อ่าน : 50 ครั้ง]
  • การศึกษาผลการใช้โปรแกรมนำเสนอในการสรุปบทเรียน วิชาทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ (2000-1602) ของนักศึ... เรื่อง การศึกษาผลการใช้โปรแกรมนำเสนอในการสรุปบทเรียน วิชาทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ (2000-1602) ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีพเลิงนกทา[อ่าน : 50 ครั้ง]
  • การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 กลุ่ม... การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาสมการ โดยใช้แบบฝึกทักษะ[อ่าน : 55 ครั้ง]
  • การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงน... การฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นปวช.1 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา[อ่าน : 54 ครั้ง]
  • การศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษจาก Youtube รายวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (3000-1206) ของนักศึ... A Study of Satisfaction in English Learning via Youtube in a Course of English Conversation 1 (Course Code 3000-1206) of First-Year Vocational Diploma Students in Loengnoktha Industrial and Community...[อ่าน : 128 ครั้ง]
  • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยส่งเสริมการใช้ ICT รายวิชา การสนทนาภาษาอังกฤษ 2/2559 A Study of Achievement in English Learning with ICT Supporting in a Course of English Conversation 2 (Course Code 3000-1207) of First-Year Vocational Diploma Students in Loengnoktha Industrial and Co...[อ่าน : 75 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำลอง รายงานการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำลอง”ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 แผนกวิชาการโรงแรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จัดทำขึ้น...[อ่าน : 48 ครั้ง]
  • การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง การพัฒนาการอ่านภาษาไทยให้คล่อง นักศึกษาระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 2 ที่อ่านหนังสือไม่ออก ไม่คล่อง[อ่าน : 37 ครั้ง]